VI ÄR NORDENS STÖRSTA SÄLJBOLAG

Vi skapar framtidens entreprenörer

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

iSales är en inspirationskälla för många individer med en grundsyn att mångfald skapar både bättre idéer och affärer

Med iSales unika försäljningskoncept skapar vi framtidens entreprenörer med raketfart, därför är vi en språngbräda för unga människor som vill nå framgång i livet. Vi skapar tillväxt och mervärde för våra uppdragsgivare, genom att alltid tänka innovativt och leverera maximala resultat med kvalitet i världsklass.

Vi erbjuder försäljningstjänster till marknadsledande företag som vill outsourca delar av sin försäljningsverksamhet. Med fantastiska resultat & kvalitet är vi idag Nordens ledande telemarketingföretag utan motstycke.

Vi prioriterar våra uppdragsgivares intressen och levererar kvalitativa samtal i stora volymer. Genom vår dedikerade kvalitetsavdelning säkerställer vi maximal kvalitet, därigenom upprätthåller vi en god affärssed i samtliga uppdrag.

Vår företagskultur genomsyras av en innovativ arbetsmiljö med engagerade medarbetare som drivs av teamwork, resultat och framåtanda. För våra uppdragsgivare är det ingen raketforskning, iSales är det självklara valet.

INSTAGRAM

Vi delar med oss av kunskapen

På våra sociala medier delar vi med oss av tips från säljare i världsklass.
Är du interesserad av försäljning eller vill se vilka som jobbar hos oss på iSales är du välkommen att följa oss för kostnadsfri inspiration och kunskap som gör dig till en bättre säljare.

Allmän

iSales AB, organisationsnummer 559206-0981 (”iSales”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar därför alltid efter att de personuppgifter som vi samlar in om dig hanteras på ett varsamt och transparent sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy syftar därför till att ge dig all nödvändig information om hur iSales samlar in dina personuppgifter och hur de behandlas. Det inbegriper även en beskrivning av dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter och hur du kan göra dessa rättigheter gällande.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iSales är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för verksamheten. All insamling och behandling av personuppgifter som iSales företar sker i enlighet med denna integritetspolicy och dataskyddsförordningen (EU 2016/679, ”GDPR”).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande fysisk person. Det är exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, fotografier. Behandling av personuppgifter är all form av hantering av ovanstående uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör således en personuppgiftsbehandling. Det kan exempelvis vara registrering, organisering, lagring och överföring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar iSales in och hur behandlas de

iSales samlar in följande uppgifter om dig: personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss.

iSales ändamål med personuppgiftsbehandlingen

iSales samlar in uppgifter om dig för att kommunicera med dig gällande information om vårt företag och våra tjänster (marknadsföringssyfte). Vid redan etablerade kundkontakter använder vi de insamlade uppgifterna för att följa upp kundnöjdheten och för att kunna hantera kundserviceärenden. Det inbegriper även en möjlighet för iSales att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för samtliga av våra kunder.

Rättsliga grunder för behandlingen

iSales personuppgiftsbehandling sker antingen med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och därigenom också upprätthålla en god affärsrelation (främst vid marknadsföring).
Behandling av personuppgifter kan även vara nödvändig för att iSales ska kunna fullgöra en avtalsförpliktelse och uppfylla våra åtaganden som vi har gentemot dig som kund.
I vissa fall kan iSales personuppgiftsbehandling ske efter inhämtande av samtycke från dig. Du har dock rätt att återkalla ditt samtycke. Läs mer om det nedan.

Hur länge lagras uppgifterna

För det fall vår behandling grundas på en intresseavvägning behandlas dina personuppgifter som huvudregel endast under den tid som de behövs för ärendet i fråga.
Vid fullgörande av en avtalsförpliktelse behandlas dina personuppgifter som utgångspunkt endast under den tid de behövs för att administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter samt fullgöra vår åtaganden i enlighet med avtalet. För personuppgiftsbehandling som baseras på ditt samtycke sker det till dess att du återkallar ditt samtycke. Läs mer nedan om hur du går till väga för återkallande av samtycken. För behandling som sker för marknadsföringsändamål har du en ovillkorad rätt att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss, varpå vi omedelbart upphör med vår behandling av dina personuppgifter.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

iSales vidtar de adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå och att motverka att insamlade personuppgifter kan missbrukas, gå förlorade eller att obehöriga får tillgång till dem.

Den registrerades rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter som du har när iSales samlar in och behandlar dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta iSales (se kontaktuppgifter nedan).

  • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till de personuppgifter som behandlas av iSales. Det inbegriper även en rätt att få ut kopior av de personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Om begäran sker upprepade gånger förbehåller sig iSales rätten att ta ut en skälig avgift för att administrera sådana begäranden. iSales förbehåller sig likväl rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

  • Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, vilket även inbegriper möjligheten en möjlighet för dig att komplettera ofullständiga uppgifter.

  • Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke som du har lämnat till iSales. Du kan likaså invända mot att dina personuppgifter behandlas för något eller samtliga ändamål ovan.

  • Rätt till radering och begränsning

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan exempelvis vara om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet som fanns när uppgifterna samlades in. Begäran om radering av uppgifter kan även ske ifall de behandlas i strid med gällande lagstiftning. iSales förbehåller sig rätten att neka begäran om radering, då det föreligger legala skyldigheter som hindrar en sådan åtgärd. Fortsatt behandling av dina personuppgifter, trots begäran om radering, kan likväl vara nödvändig för att iSales ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att få den för dig aktuella personuppgiftsbehandlingen begränsad. Om du exempelvis bestrider att de uppgifter som vi behandlar om dig stämmer, kan du begära en begränsad behandling av personuppgifterna i fråga till dess att iSales utrett hurivida uppgifterna är riktiga eller ej.

  • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en överföring av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet), i syfte att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

  • Rätt att inge klagomål

Du kan när som helst framföra klagomål till Datainspektionen avseende iSales behandling av dina personuppgifter. Det gör du enklast via den här länken.

Tredjepartsöverföring av personuppgifter

iSales delar dina personuppgifter med de som för vår räkning behandlar uppgifterna, s.k. personuppgiftsbiträden. Det sker dock endast för de ändamål som uppgifterna har samlats in och enligt våra instruktioner.

Överföring av personuppgifter till tredje land

iSales strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, och omfattar även våra leverantörer och samarbetspartners som i sin tur behandlar dina personuppgifter. I vissa fall kan det dock vara påkallat att överföra dina personuppgifter till ett land utanför detta område om vi exempelvis delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde som är etablerat eller lagrar informationen utanför EU/EES.
Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar iSales alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter I samband med ansökan om anställning

För det fall du skickar in en ansökan om anställning hos iSales, behandlas de så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med uppgifterna. Om iSales ämnar fortsätta lagra dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess, kommer vi i så fall att inhämta ditt samtycke för detta.

Ändringar I denna integritetspolicy

iSales förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i denna integritetspolicy. Samtliga ändringar kommer att offentliggöras på vår hemsida.

Kontaktuppgifter till iSales

Om du vill komma i kontakt med iSales med anledning av vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:

iSales AB
Armégatan 38, 171 71 Solna
Tel: 08 5000 36 00
E-post: info@iSales.se