Vi beklagar om vi har besvärat dig

Har vi ringt dig?

isales-calls

Har du blivit uppringd och är registrerad i NIX-registret?

Vi ringer normalt inte hushåll som är registrerade i NIX som är ett spärr-register för oönskade telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- och insamlingssyfte. Om Ni finns registrerade i NIX och ändå blivit uppringd av oss, beror detta oftast på att du är kund, eller nyligen har varit kund, hos vår uppdragsgivare. För mer information om NIX och vilka regler som gäller, klicka här!

Du svarar men det är det tyst i luren?

Ibland kan det förekomma tekniska störningar på telenätet eller i systemet trots att iSales använder mycket modern teknik som nästan är felfri. Den stora mängd samtal som vi hanterar under ett år kan ibland resultera i ett ”tyst samtal” som innebär att samtalet felaktigt har kopplats fram, trots att det inte finns någon tillgänglig hos oss som kan svara.

Vi beklagar om detta skulle ske, och skulle därför uppskatta om du hör av dig till oss. Skicka ditt namn och telefonnummer med en kort beskrivning av ditt ärende via formuläret här intill eller som e-post till: nix@isales.se

Då kommer vi att göra en felanmälan och rätta till felet så att det inte upprepas igen.

Synpunkter

Vi är mycket angelägna om att åtgärda de fel som tyvärr kan förekomma. Därför är din åsikt viktig för oss. Vi tar tacksamt emot både ris och ros. Skicka ditt namn och telefonnummer med en kort beskrivning av ditt ärende via formuläret här intill eller som e-post till: nix@isales.se

Välkommen att läsa mer om dina rättigheter och vad lagen säger, samt vart du kan vända dig om du anser att iSales inte kan lösa problemet som du upplever.

Vill du inte bli kontaktad av iSales?

Låt oss gärna få veta det genom att skicka ditt namn och telefonnummer samt att du önskar att vi inte kontaktar dig mer. Använd formuläret nedan eller skicka som e-post till: nix@isales.se
Vi respekterar ditt önskemål om att inte bli kontaktad av oss i fortsättningen.


  Allmän

  iSales AB, organisationsnummer 559206-0981 (”iSales”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar därför alltid efter att de personuppgifter som vi samlar in om dig hanteras på ett varsamt och transparent sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy syftar därför till att ge dig all nödvändig information om hur iSales samlar in dina personuppgifter och hur de behandlas. Det inbegriper även en beskrivning av dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter och hur du kan göra dessa rättigheter gällande.

  Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

  iSales är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för verksamheten. All insamling och behandling av personuppgifter som iSales företar sker i enlighet med denna integritetspolicy och dataskyddsförordningen (EU 2016/679, ”GDPR”).

  Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter

  Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande fysisk person. Det är exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, fotografier. Behandling av personuppgifter är all form av hantering av ovanstående uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör således en personuppgiftsbehandling. Det kan exempelvis vara registrering, organisering, lagring och överföring av personuppgifter.

  Vilka personuppgifter samlar iSales in och hur behandlas de

  iSales samlar in följande uppgifter om dig: personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss.

  iSales ändamål med personuppgiftsbehandlingen

  iSales samlar in uppgifter om dig för att kommunicera med dig gällande information om vårt företag och våra tjänster (marknadsföringssyfte). Vid redan etablerade kundkontakter använder vi de insamlade uppgifterna för att följa upp kundnöjdheten och för att kunna hantera kundserviceärenden. Det inbegriper även en möjlighet för iSales att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för samtliga av våra kunder.

  Rättsliga grunder för behandlingen

  iSales personuppgiftsbehandling sker antingen med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och därigenom också upprätthålla en god affärsrelation (främst vid marknadsföring).
  Behandling av personuppgifter kan även vara nödvändig för att iSales ska kunna fullgöra en avtalsförpliktelse och uppfylla våra åtaganden som vi har gentemot dig som kund.
  I vissa fall kan iSales personuppgiftsbehandling ske efter inhämtande av samtycke från dig. Du har dock rätt att återkalla ditt samtycke. Läs mer om det nedan.

  Hur länge lagras uppgifterna

  För det fall vår behandling grundas på en intresseavvägning behandlas dina personuppgifter som huvudregel endast under den tid som de behövs för ärendet i fråga.
  Vid fullgörande av en avtalsförpliktelse behandlas dina personuppgifter som utgångspunkt endast under den tid de behövs för att administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter samt fullgöra vår åtaganden i enlighet med avtalet. För personuppgiftsbehandling som baseras på ditt samtycke sker det till dess att du återkallar ditt samtycke. Läs mer nedan om hur du går till väga för återkallande av samtycken. För behandling som sker för marknadsföringsändamål har du en ovillkorad rätt att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss, varpå vi omedelbart upphör med vår behandling av dina personuppgifter.

  Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

  iSales vidtar de adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå och att motverka att insamlade personuppgifter kan missbrukas, gå förlorade eller att obehöriga får tillgång till dem.

  Den registrerades rättigheter

  Nedan följer en beskrivning av de rättigheter som du har när iSales samlar in och behandlar dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta iSales (se kontaktuppgifter nedan).

  • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

  Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till de personuppgifter som behandlas av iSales. Det inbegriper även en rätt att få ut kopior av de personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Om begäran sker upprepade gånger förbehåller sig iSales rätten att ta ut en skälig avgift för att administrera sådana begäranden. iSales förbehåller sig likväl rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

  • Rätt till rättelse

  Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, vilket även inbegriper möjligheten en möjlighet för dig att komplettera ofullständiga uppgifter.

  • Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

  Du kan när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke som du har lämnat till iSales. Du kan likaså invända mot att dina personuppgifter behandlas för något eller samtliga ändamål ovan.

  • Rätt till radering och begränsning

  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan exempelvis vara om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet som fanns när uppgifterna samlades in. Begäran om radering av uppgifter kan även ske ifall de behandlas i strid med gällande lagstiftning. iSales förbehåller sig rätten att neka begäran om radering, då det föreligger legala skyldigheter som hindrar en sådan åtgärd. Fortsatt behandling av dina personuppgifter, trots begäran om radering, kan likväl vara nödvändig för att iSales ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att få den för dig aktuella personuppgiftsbehandlingen begränsad. Om du exempelvis bestrider att de uppgifter som vi behandlar om dig stämmer, kan du begära en begränsad behandling av personuppgifterna i fråga till dess att iSales utrett hurivida uppgifterna är riktiga eller ej.

  • Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att begära en överföring av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet), i syfte att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

  • Rätt att inge klagomål

  Du kan när som helst framföra klagomål till Datainspektionen avseende iSales behandling av dina personuppgifter. Det gör du enklast via den här länken.

  Tredjepartsöverföring av personuppgifter

  iSales delar dina personuppgifter med de som för vår räkning behandlar uppgifterna, s.k. personuppgiftsbiträden. Det sker dock endast för de ändamål som uppgifterna har samlats in och enligt våra instruktioner.

  Överföring av personuppgifter till tredje land

  iSales strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, och omfattar även våra leverantörer och samarbetspartners som i sin tur behandlar dina personuppgifter. I vissa fall kan det dock vara påkallat att överföra dina personuppgifter till ett land utanför detta område om vi exempelvis delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde som är etablerat eller lagrar informationen utanför EU/EES.
  Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar iSales alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå.

  Personuppgifter I samband med ansökan om anställning

  För det fall du skickar in en ansökan om anställning hos iSales, behandlas de så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med uppgifterna. Om iSales ämnar fortsätta lagra dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess, kommer vi i så fall att inhämta ditt samtycke för detta.

  Ändringar I denna integritetspolicy

  iSales förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i denna integritetspolicy. Samtliga ändringar kommer att offentliggöras på vår hemsida.

  Kontaktuppgifter till iSales

  Om du vill komma i kontakt med iSales med anledning av vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:

  iSales AB
  Armégatan 38, 171 71 Solna
  Tel: 08 5000 36 00
  E-post: info@iSales.se