Policy för personuppgifter

iSales AB, org.nr 559206-0981 (”iSales”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet. Vi hanterar alltid dina personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. De personuppgifter som vi behandlar hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (däribland dataskyddsförordningen ”GDPR”, EU 2016/679 och andra relevanta regelverk såsom nationella lagar och föreskrifter).

iSales är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vår verksamhet. För att du som registrerad hos iSales ska vara välinformerad om hur dina personuppgifter hanteras, har vi antagit denna integritetspolicy. I den redogörs för vilka personuppgifter som vi samlar in och behandlar, varför de behandlas och vilka rättigheter som tillkommer dig som registrerad. Du får också information om hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du finner alltid den senast uppdaterade versionen av denna policy på vår hemsida.

Vad är en personuppgift och vad utgör en behandling av personuppgifter

Som personuppgift räknas samtliga uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk, nu levande person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Det är exempelvis namn, telefonnummer, adress, e-postadress och IP-adress.
Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter är en behandling av personuppgifter. Det innebär att till exempel insamling, lagring eller överföring av personuppgifter via e-post utgör personuppgiftsbehandling.

Vilka personuppgifter samlar iSales in

iSales samlar in personuppgifter som namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och faktureringsuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

iSales samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till de specifika ändamål som ställts upp på förhand.
I samband med att du registrerar dig som kund hos oss behandlar vi personuppgifter såsom namn, adress och personnummer för att kunna administrera beställningen och uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med dig. Vi delar även vissa kontaktuppgifter med den larmtjänstcentral som vi samarbetar med. Den rättsliga grunden är att vi ska fullgöra avtalet mellan dig och oss.

Vi delar dina personuppgifter såsom namn och betalningsinformation med vår betaltjänstleverantör för att kunna administratörerna din betalning. Den rättsliga grunden är samtycke.
Vi behandlar även personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden. Den rättsliga grunden är att vi ska fullgöra avtalet mellan dig och oss. I samband med att du använder våra tjänster kan vi även behandla personuppgifter som namn och adress för att göra ändringar i dina inställningar kopplade till vår applikation. Detta sker bara efter begäran av dig som kund. Den rättsliga grunden i dessa fall är samtycke.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter, såsom namn och adressuppgifter, för att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är att iSales har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra tjänster. Vid redan etablerade kundkontakter använder vi de insamlade uppgifterna för att följa upp kundnöjdheten.

Det inbegriper även en möjlighet för iSales att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för samtliga av våra kunder. Den rättsliga grunden är att vi har ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Vi kan även komma att behandla uppgifter för att följa tillämplig lagstiftning. Det kan handla om skyldighet att följa bokföringslagen eller andra lagar. Den lagliga grunden för behandlingen är att det finns en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifterna.
För det fall du skickar in en ansökan om anställning hos iSales, behandlas dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med uppgifterna. Om iSales ämnar fortsätta lagra dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess, kommer vi i så fall att inhämta ditt samtycke för detta.

Hur länge lagras personuppgifterna

iSales sparar registrerade personuppgifter så länge de behövs i förhållande till det för behandlingen uppställda ändamålet. Därefter är vi skyldiga att radera dem. Efter avslutat kundförhållande raderas personuppgifter vanligen efter ett år. Lagringstiden kan dock komma att förlängas för det fall det krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag som vi är bundet av. Det gäller exempelvis i fråga om skatte- och redovisningsförpliktelser. Vi kan även komma att behöva behandla personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk om det uppstår en tvist.

Skydd av personuppgifter

iSales vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå. Det innebär att vi arbetar aktivt för att motverka att de personuppgifter som behandlas hos oss missbrukas, går förlorade, hamnar i orätta händer, förstörs eller på annat sätt inte hanteras i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. För att garantera en god skyddsnivå granskar iSales regelbundet sina interna säkerhetspolicys och rutiner, samt uppdaterar och/eller ändrar dem vid behov.

Dina rättigheter som registrerad

Nedan följer en redogörelse för de rättigheter som du har när iSales behandlar personuppgifter om dig.

 • Rätt till tillgång – registerutdrag
  Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter om dig som iSales behandlar, för vilka ändamål behandlingen sker och vilka mottagare eller kategorier av mottagare som vi delar dina personuppgifter med. Det inbegriper även en rätt att få ut kopior av de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga uppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke
  I de fall då iSales behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla hela eller delar av detta samtycke.
 • Rätt att få personuppgifter raderade och att invända mot personuppgiftsbehandling
  Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan exempelvis vara om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet som fanns när uppgifterna samlades in. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter.
  När iSales behandlar personuppgifter på grund av ett berättigat intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. För behandling som sker för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Vi kommer då omedelbart att upphöra med vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.
 • Rätt till begränsning av behandling
  Du har också rätt att få den för dig aktuella personuppgiftsbehandlingen begränsad. Om du exempelvis anser att de uppgifter som iSales behandlar om dig inte stämmer, kan du begära en begränsad behandling av personuppgifterna i fråga till dess att vi har utrett huruvida uppgifterna är riktiga eller inte.
 • Rätt till dataportabilitet
  Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Överföring av personuppgifter till andra mottagare

iSales kan komma att dela dina personuppgifter med vissa utomstående parter, under förutsättning att de uppvisar en god skyddsnivå enligt ovan. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vår datalagringsleverantör och vår betalningstjänstleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners för marknadsföringsändamål. I dessa fall är leverantören och våra samarbetspartners personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på iSales uppdrag. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som iSales har lämnat för behandlingen.

Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med iSales omfattar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

iSales överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Datainspektionen nås genom följande länk.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss på info@isales.se eller nedanstående postadress vid eventuella frågor eller för synpunkter avseende bolagets personuppgiftsbehandling, eller om du önskar göra någon av dina rättigheter enligt ovan gällande.

Du når oss på följande adress och telefonnummer:
iSales (org.nr 559206-0981)
Armégatan 38
171 71 Solna
Telefon: 08 5000 36 00